Forum Posts

Лариса Щукина
Oct 19, 2022
In Pet Forum
Prostì najednou je tam energie, napadání, ¹ance, góly, vyfaulovali obránce, po dvou únicích kdy prostì obránce, musel hráèe foulovat... 279167 - 16. 2022 15:54:17 - saimonxTo by jeden nevìøil 😳279166 - 16. 2022 15:07:11 - Copy1:0Almasi super 279165 - 16. 2022 14:46:29 - CopyTak nìjak mám tu¹ení, ¾e dnes je¹tì ne(nepoèítám hernì)... se do toho dostane... Samozøejmì u¾ dnes tøi body by byli sen... 279164 - 16. 2022 14:43:20 - Fcbanik77Tak uvidíme. Zmìna ¾ádná. Nechápu proè nehraje Sanneh na úkor Fla¹ky. Ndefe mohl hrát kdy¾ tak v pravo. 279163 - 16. 2022 14:04:54 - banikpico1Sektor: Hapal ven! 279162 - 16. 2022 14:03:13 - SektorV1Tak zatím jediná zmìna a to ¾e místo zranìného Lischka hraje Pojezný 279161 - 16. 2022 13:26:07 - Marv47279160 - 16. 2022 17:23:31 - mraèenicekulajar kdy¾ tu jsou, tak vyhro¾uje¹, ¾e zru¹í¹ pokec, tro¹ku rozpolcený jsi 279176 - 16. 2022 17:22:34 - alf99Dneska první poloèas parádní, nejlep¹í v sezónì. Druhý u¾ na¹e klasika a priposraná hra. Nakonec 3 body super a obzvlá¹tì proti Slovácku. Kali gól parádní, zase má vystaráno na celou sezónu 279175 - 16. 2022 17:13:31 - kulajar hejtøi si dneska vzali volno? 279174 - 16. 2022 17:12:17 - CopyAmmy, je tøeba ctit soupeøe, ví co mají hrát a dobøe... obèas je tøeba, povolit uzdu a pak je doklepnout, to se podaøilo... 2022 22:24:29 - TomsterssonFunDinDung: tro¹ku více rozumu v na¹em vedení a tu juniorskou LM jsme letos okusili279109 - 13. 2022 20:36:59 - FunDinDungPrý daleko. Co bude dìlat, a¾ bude muset na juniorskou Ligu mistrù do Barcelony... 279108 - 13. 2022 17:47:58 - SuperBanikKulajar: Pùlka druhé ligy je stejnì na Moravì 279107 - 13. 2022 17:34:48 - jenikMr. X - tak Hapal se 2 roky vzdìlával, tak snad se nìco nauèil.. 2022 16:03:29 - Mr. XKoneènì nìkdo øekne jasné cíle, vize. Toto u nás chybìlo (nechápu proè - za mì to je základ ka¾dé úspì¹né firmy a tìch má VB po¾ehnanì). Pøíchod p. Miklo¹ka by mohl být ten ná¹ pomyslný "bod zlomu". Nicménì to nelze øíct o p. Hapalovi. Mám na nìho prostì pifku. Ale samozøejmì moji podporu a dobu hájení v FCB má, jako ka¾dý trenér. 279101 - 13. 2022 15:57:43 - TomsterssonBéèko do druhé ligy je za mì velmi dùle¾itý projekt. Potom na¹i hráèi chodí po hostovaèkách, kde nehrají. Pokud to opravdu myslíme s mláde¾í vá¾nì, tohle musí být základní cíl. 279100 - 13. 279182 - 16. 2022 18:00:25 - banikpico1kulajar: Jak bude¹ pøezdívat tomu tøetímu Nigerijci? 279181 - 16. 2022 17:34:37 - kulajar OK. neru¹ím pokec, ru¹ím mraèenici 279180 - 16. 2022 17:32:08 - mraèenicekulajar to je ten hejtr, kterého tak tou¾ebnì vyhlí¾í¹? 279179 - 16. 2022 17:28:22 - ammy COPY samozrejme nezpochybnuji kvality Slovacka, ale vis jak - kdyz drzis balon, nedostanes gol (a souper kdyz jen beha - ubyva mu sil). Ale jasne, padnout tam Lacovi ta teè - asi by to vypadalo jinak279178 - 16. 2022 17:24:52 - kulajar mraèenice a ty se ozve¹ jenom, kdy¾ ti to dìlá dobøe Washeka na tebe 279177 - 16. tak¾e se je¹tì neví kdo bude ve Velvarech chytat:D (zdroj: fotbal fokus podcast)279210 - 17. 2022 11:24:48 - Tominho79zahranièní hráèe potøebuje¹ u¾ jen proto, abys tro¹ku dostal pod tlak "odchovance". Aby si nemysleli, ¾e jim nìkdy nìkdo nìco dá zadarmo. Oni i ti zahranièní, kteøí to tøeba nikdy nikam nedotáhnou mù¾ou pomoci ve vývoji právì tìch na¹ich talentù, aby na sobì makali... nepøehánìl bych to, ale mít v týmu pár kusù urèitì není na ¹kodu. Zvlá¹», pokud tøeba opravdu tìch penìz neberou nìjak závratnì moc279209 - 17. 2022 10:06:15 - CopyCo se mi líbilo, ¾e od obránce po dlouhé dobì ¹li balóny, do søedu na dal¹í vlnu, to je velice dobrá zbraò.. 2022 12:35:50 - SektorV1Snad to ¾e dneska za béèko chytal Letáèek neznamená ¾e ve støedu bude chytat taky on.. dejme prosím Hrubému ©anci. 279159 - 16. 2022 12:10:02 - Bady10Tak Lucky byl opìt lucky dnes pro béèko 279158 - 16. 2022 11:54:11 - endrjuuJuroska dnes hraje velice dobøe 279157 - 16. 2022 10:53:57 - Marv47Dnes zacina nova era Baniku - Banik 2. 0279156 - 16. 2022 10:18:19 - CopyProè se to neudìlá kdy¾ máme Sanneha, dát ho do práva v vlevo Ndafeho...? Tak se hrálo za Smetany pár zápasù a dobøe.. 2022 14:06:55 - B@nikLM je tu jen krátce a hned dokázal ukázat na vìci, které byly nebo stále jsou na houby. I kdy¾ to musel vidìl i nezainteresovaný èlovìk Baníèkem nepolíbený. Doufám, ¾e bude v tomto duchu pokraèovat, proto¾e to vypadá, ¾e ty pravomoce má. 279099 - 13. 2022 12:25:28 - RavenFCBtaky myslim. 279098 - 13. 2022 11:23:06 - Mr. Xmyslím ¾e o OS je¹tì hodnì usly¹íme. 2022 13:39:53 - HynekTen stream by mì tì¾ zajímal.... bude to tøeba na 02? 279212 - 17. 2022 11:57:06 - Komastnevíte pls jestli bude nìjaký stream z Velvar? 279211 - 17. 2022 11:31:18 - SektorV1Minulý týden prý bylo témìø jisté ¾e ve støedu bude chytat Hrubý ale teï poslední tréninky prý se dobøe ukazuje Letáèek a ¾e mu chcou dát asi druhou ¹anci.. BP! 279104 - 13. 2022 16:23:52 - Pustá Polom alf99: fotbal je extrémnì specifické prostøedí a vylámala si na nìm zuby celá øada dal¹ích byznysmenù... dr¾me palce, aby se to u¾ v¹echno obrátilo k lep¹ímu... symbolický start nové éry u¾ v nedìli v 15! Slovácko sa nesudi, Slovácko sa bije! 279103 - 13. 2022 16:18:00 - alf99Mr. X - taky nechápu, jak tak úspì¹ný businessman jako ná¹ majitel ( i kdy¾ neznám historicky jeho kroky v businessu a jak dosáhl úspìchu) se mohl v tom tak plácat. To je a¾ neuvìøitelné. 279102 - 13. 2022 12:42:40 - boban já nevím jestli potøebujem. ale kapacita tribuny je 400 lidí, kde dát sektor pro hosty atd?.. 279120 - 14. 2022 12:24:36 - Horajzmboban - a potøebujeme nutnì ochozy na Bazalech pøi 2. lize? Kdy¾ se kouknu, co za stadion mìlo Varnsdorf... 279119 - 14. 2022 12:18:25 - kybyTo, ¾e se z 2. ligy postupnì stává soutì¾ ligových béèek je stra¹ným prùserem celého èeského fotbalu... 279118 - 14. 2022 09:25:25 - Mustgo BOBAN kdy¾ bude chu», tak v¹echno jde. FC Baník Ostrava279229 - 19. 10. 2022 06:30:15 - SektorV1Jinak ti co jedete do Velvar tak si to u¾ijte! Takové zápasy jsou v¾dycky nìco víc ne¾ ligové.. rád vzpomínám na výjezd do Lan¾hot:D takové zápasy u høi¹tì soupeøe mají prostì nìco do sebe. 279228 - 19. 2022 06:29:06 - SektorV1Marv: toho u¾ si myslím ¾e má zamluveného Slavia.. 279227 - 19. 2022 00:01:35 - Marv47Jsem zvedavy, zda se Banik pokusi v zime ziskat 19 leteho Durosinmiho z Karvine. Podle mì by ty samotné ochozy nemusely být takový problém. Dá¹ tam lavice a tím má¹ vyøe¹eno sezení. Ale asi by tam byl problém s WC a mo¾ná i se vstupy. 279117 - 14. 2022 08:47:22 - boban Bazaly druhé lize urèitì nevyhovují. kdyby postup opravdu byl na poøadu dne, tak podle mì jediný stadion, který by se dal vyu¾ít, je ten v Havíøovì.. 279123 - 14. 2022 13:31:14 - SektorV1Kyby: tak furt lep¹í ne¾ kdy¾ pøímo byla jen juniorská liga.. 3-4 týmy ve druhé lize nevadí ale kdyby se mìlo jednat o polovinu nebo víc tak u¾ by to bylo ¹patnì. 279122 - 14. 2022 13:23:54 - DivisJKdyby hrálo béèko ve druhé lize, tak to má sportovní pøínos pro Baník v tom, ¾e by hráli hráèi z lavièky pravidelnì v profi soutì¾i. Je lep¹í hrát druhou ligu, ne¾ sedìt na lávce v první. I mladí by mohli rychleji vyrùst, ne¾ kdy¾ hrajou pouze MSFL. Na druhou stranu je to zátì¾ pro rozpoèet. 279121 - 14. [[[SLEDOVAT TELEVIZI>>][[[]] Baník Teplice živě 20 srpna 2022 Velvary / tr va FC Slovan Velvary - FK Teplice 3. | SK echie Uh n ves / tr va Bohemians Praha Baník Teplice koukněte se živě 20 FK Baník Most - Souš - Home - Facebook Jak vypadá aktuálně tabulka ČFL, skupiny B? FK Baník Most-Souš již není na konci. Živý přenos : Nejste přihlášen - FC Baník Ostrava Tak že by zítra ve Velvarech na pravém beku změna? 279224 - 18.10.2022 16:57:16 - kitas. Mustgo: jak bude živé tak ho daruji do kabiny jako živý
[[[SPORT-]]] Velvary Baník koukněte se živě 19 října 2022 content media
0
0
0
Лариса Щукина
Oct 18, 2022
In Pet Forum
Football, Netherlands: Willem II live scores, results, fixtures Willem II scores service is real-time, updating live. Upcoming matches: 18.10. Eindhoven FC v Willem II, 21.10. Willem II v Almere City, 31.10. Jong Ajax Throughout the next two decades, he became responsible for turning PSV into a full-fledged professional organization. [18] Van der Kuijlen era and UEFA Cup victory (1963–1978)[edit] In the 1962–63 season, marking PSV's 50-year anniversary, the club appointed Bram Appel as the new coach. The first results were disastrous, however, with a mere six points earned from the first six fixtures. A sudden revival led to a first place at the winter break and a 5–2 victory over Ajax in June meant that PSV could celebrate its fourth league title, with Pierre Kerkhofs leading the goal scorer charts with 22 goals. Willem II TV Schedules, Fixtures, Results, News, Squad, Videos Fixtures / Results / TV Schedules / Live Stream Listings ; FT, EED · Oct 14, +11:00am, Helmond Sport 1 - 3 Willem II ; KNB · Oct 18, 9:45am, Eindhoven vs [44] In the UEFA Cup, PSV faced 1. FC Kaiserslautern at home; fans threatening to storm the field during the match prompted Gerets and some players to personally intervene. PSV was fined by UEFA and forced to play a European match on neutral ground. [36] After Van Nistelrooy left, PSV ended second in the 2001–02 season and were eliminated in the UEFA Cup quarter-finals by Feyenoord. [45] Gerets was released and Guus Hiddink returned to the club as coach and director of football, with Arjen Robben, Park Ji-sung, Lee Young-pyo joining PSV. [47] In the summer of 2005, the club removed the tall fences around the pitch, replacing them with lower railings keeping the spectators off the grass. Unauthorized persons who do invade the pitch will receive a €15, 000 penalty and a ten-year-ban from visiting the ground. The Philips Stadion has been awarded four out of five stars by the UEFA Stadium Rankings. [77] The ground hold several designated areas. The lower terraces on the East stand are considered the proper location for the fanatic viewers. There are also separate areas for youngsters up to 16 years old, for the disabled and for fans of the visiting team in the north-west upper corner. A stand named the "Family Corner" specifically serves children up to 12 and their parents. For business representatives, the stadium has business rooms and suites, totaling 1186 seats. [78] Besides football-related activities, the stadium holds merchandising stores, offices and three restaurants, including the Michelin-star assigned Avant-Garde. [79] For the centennial celebrations, a PSV Museum was revealed in the stadium. [11] In 1950, PSV got its first post-war success when the team defeated HFC Haarlem in the KNVB Cup final; the match ended in 4–3 after extra-time. [12] A year later, PSV won the district title after EVV failed to win their final match. Even though coach Sam Wadsworth resigned during the championship play-offs, the title was won after a 2–1 win over Willem II. The 1950–51 season was Dillen's breakthrough, scoring 21 times and earning the nickname "The Canon". [75] Another stand with 900 seats was built in the 1930s. In 1941, a running track was added, but it was removed 17 years later. During World War II, the stadium was damaged by the war; the reparations took place after the liberation of South Netherlands in 1944. Four 40-meter high floodlights were installed in the stadium in 1958, making evening matches possible. The lights were inaugurated with an exhibition match against Anderlecht. Willem II vs PSV H2H Stats Record & Results - Matchstat Willem II vs PSV H2H stats, betting tips & odds. Watch Willem II vs PSV live & check their rivalry & [76] In 1977, the main stand was completely rebuilt, but an alkali–silica reaction ten years later caused the concrete to crack. Chairman Jacques Ruts, who was previously introduced to the skybox in the United States, considered a new stand to be an opportunity to attract more sponsors. The new main stand – two tiers, with skyboxes in the middle – was introduced in a friendly match against Milan in 1988. In the nineties, the other three stands are also elevated. The last major renovation was the closing of the four open corners of the stadium. Along with creating more seats, the new corners had window blind-type constructions, which allowed air to flow through in order to let the grass breathe. [75] The completion was celebrated in October 2002, with the capacity increased to 35, 000. Willem II vs Eindhoven H2H - LiveScores.biz FC Eindhoven - Willem II Tilburg (29.10.2003) 0:2. Watch the history of confrontations between Eindhoven and Willem II on FC Eindhoven-Willem II - KNVB Cup 2022/2023 Head to Head FC Eindhoven take on Willem II in the 2022/2023 KNVB Cup on Tuesday, October 18, 2022. View: All: Home vs. Away: Away vs. Stadium and training facilities[edit] PSV Under-19 plays a match on De Herdgang's main field. PSV have played at the Philips Stadion since its foundation in 1913, when it was still named Philips Sportpark. The venue was built in the Strijp borough, and more specifically in the Philipsdorp area – a neighborhood set up in 1910 by Anton Philips in order to provide accommodation to employees. A football field was simultaneously laid out where PSV's predecessor, the Philips Elftal, played its first match in on 15 January 1911 against Hollandia from Woensel. [3][74] In 1916, the first wooden stand was built, providing seating space for 550 viewers. ᐉ PSV Eindhoven vs Willem II Live Stream, Tip » How to watch How to watch the PSV Eindhoven vs Willem II live stream video. ✓ Predictions, H2H, statistics and live score. Eredivisie Its design choices were meant to reminisce the kits worn during the 1987–88 season. [72][73] Because of the close ties with Philips, PSV had the same jersey sponsor without exception from 1982, the year jersey sponsorships were introduced in the Eredivisie, until 2016. This is a record in Dutch football. Starting in the 2016–17 season, however, Philips was no longer the main shirt sponsor. PSV's first clothing sponsor was Le Coq Sportif, from 1970 to 1974, when it switched to Adidas. They remained the sponsor until 1995, when they were replaced by Nike, until Umbro became the shirt sponsor in 2015, ending a 20-year relationship between PSV and Nike. FC Eindhoven 2-1 Willem II - Eerste Divisie - August 12, 2022 - Match Guide, Data Analysis, Standings - Football - Sports MoleCoverage of the Eerste Divisie clash between FC Eindhoven and Willem II. Data AnalysisOur analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a FC Eindhoven win with a probability of 42. 36%. A win for Willem II had a probability of 32. 48% and a draw had a probability of 25. 2%. The most likely scoreline for a FC Eindhoven win was 1-0 with a probability of 9. 24%. PSV Eindhoven - Willem II » Live Score & Stream + Odds and See PSV Eindhoven Willem II match highlights and statistics, prematch odds, lineups and new standings after the 4 - 2
(((soccer<<<<))) FC Eindhoven vs. Willem II live streaming 18 October 2022 content media
0
0
0
 

Лариса Щукина

More actions